Blog Image

Ja till överledning

Folkomröstning 20081116

Här kan man ställa frågor om överledningen av vatten från Vojmsjön till Stalon.

Fiske, flöde, respekt och värdighet i Vojmåfrågan?

Förstudien Posted on Tue, August 26, 2008 08:10:52

När man läser rubriken till Ingemar Näslunds insändare i Västerbottens Folkblad i fredags kan man tro att folkomröstningen handlar om min trovärdighet som politiker och inte om en fråga för varje medborgare att ta ställning till. Den intervju Ingemar Näslund refererar till var ett inslag på ca 1 minut i Västerbottensnytt, intervjun tog dock mer än en timme. Det är svårt att få med alla argument på så kort tid.

Jag har varit tveksam till överledningen då jag är en naturvän, är mycket intresserad av att ån inte försämras. Jag anser att det jag fått veta i förstudien innebär att jag känner mig lugn då det gäller fisket utifrån att man genomför åtgärder med syfte att förbättra just fisket. Jag anser även att flödet blir bättre om det blir mer likt det naturliga samt att vi får garanterat med vatten hela somrarna i ån. De åtgärder som ska göras, i Vojmån nedströms dammen i Vojmsjön, ska göras för att både öring och harr ska få bättre förutsättningar att få föda och trivas i ån. Gädda kommer dock att växa till och risken är att de äter upp harr och öring när de söker sig till djupare vatten. Gäddan måste då fiskas bort för att klara harr och öring.

Vinterförhållandena för fisken nedströms ån ska utredas vidare om det blir ett JA i folkomröstningen för att säkerställa att fisken klarar av regleringen under vintern.

De argument jag mött bygger väldigt ofta på att man har erfarenhet av de regleringar som gjordes under 60 och 70 talet. Många känner sig berövade på sina rättigheter till mark och vatten och anser att Vattenfall bara är ute efter att roffa åt sig mer av våra naturtillgångar. Andra bygger sina argument på att vi ska bevara miljön, andra har inte vetat att ån redan är reglerad. Jag har full respekt för att vi har olika åsikter i den här frågan och det är ju just därför som vi har en folkomröstning. Att vi tycker olika, kan argumentera och diskutera är grunden i en demokrati. Vi måste dock komma ihåg att inte angripa personer och misstänkliggöra de som står för en annan åsikt än vad man själv gör. När personer från nejsidan annonserar i Vilhelmina Aktuellt med slagord som ”Rösta nej till Stalinism” och ” Rösta nej till politiker som inte respekterar demokrati” då blir jag lite mörkrädd…

Maria Kristoffersson

Vojmån JaAntimakt

Förstudien Posted on Tue, August 05, 2008 12:27:47

Har Vojmåfrågan blivit en antimakt fråga?

Handlar Vomjåfrågan om att säga NEJ till en övermakt, eller handlar det om att säga JA till oss själva? Glesbygdsbor har fått höra, från massmedia, storstadspolitiker och från affischer i Stockholms tunnelbana, att vi är en belastning för storsverige, att vi lever på bidrag och att vi drar nytta av skatteutjämningssystemet samt att vi är en passus i historien. Stora bolag har samtidigt nyttjat och utnyttjat våra naturresurser och den lilla människan har haft ett mycket begränsat handlingsutrymme gentemot de stora bolagen och de starka politruckerna. Att leva i denna underordning skapar ett behov av att få slå tillbaka, få visa att vi minsann kan själva och att vi kan ta hand om det som rör oss utan inblandning från storheter. Men är Vojmåfrågan rätt forum för denna chans till ”slåtillbakande” eller är det förödande för en glesbygdskommuns framtid?

Under sommaren har det debatterats i olika forum allt ifrån diskussioner på stranden till prat på ICA om överledningen av vatten från Vojmån till Stalon. I massmedia och annonser i Vilhelmina Aktuellt har Nej anhängarna argumenterat att ett nej är bäst för framtiden, att underlaget tagits fram odemokratiskt och att en ny vattendom är det enda rätta. Det har förts fram misstroenden för Vattenfall som aktör och för politiker. Om man följer debatten från våren och framåt så har argumenten gått från reella sakargument för effekterna på ån om en överledning skulle bli verklighet till att handla om att säga Nej i största allmänhet. Jag ställer mig frågan om nej handlar mer om att säga nej till en övermakt än att säga nej till att bygga ut vattenkraften i kommunen? Har Nej anhängarna lyckats få folk att tro att det handlar om att säga nej till en övermakt? där Vattenfall och ledande politiker ska tryckas till? Där de nyttjar underordningen som ett verktyg för att få folk att tro att det handlar om en maktfråga och inte om att bygga om en redan reglerad å?

Jag tror att Vilhelminaborna genomskådar detta och säger Ja till en överledning då det handlar om att skapa förutsättningar för Vilhelmina att leva vidare in framtiden. Vi behöver energi och vi måste alla ta ansvar för att ändra energiproduktionen mot förnybara energikällor. Vi i Vilhelmina kan bidra med att säga Ja för att vi vill bo och verka i en kommun som satsar framåt där företag och människor är starka att stå på egna ben.

Maria Kristoffersson

VilhelminaSvar på insändare i VF 080801

Förstudien Posted on Sat, August 02, 2008 22:06:34

Svar på Monica Elmqvist insändare i Västerbottens folkblad 080801

”Vojmån och den demokratiska processen”.

Att påstå att förstudien ang. överledning av Vojmsjöns vatten till Stalon för odemokratisk är att visa bristande respekt för demokratin. Om man ser demokratin som ”folkstyre” så kan väl inget vara mer demokratiskt än att låta medborgarna, folket, bestämma genom en folkomröstning.

Förstudien som pågått i mer än två år har präglats av öppenhet. Ett tiotal öppna möten har hållits under projekttiden. Tre arbetsgrupper har varit verksamma under hela tiden. Resultaten har redovisats öppet. Hela förstudien har varit ute på en öppen remissomgång där alla har haft möjlighet att ge sin syn på det hela. Flera av synpunkterna från remissomgången har arbetats in slutrapporten som nu föreligger för ställningstagande.

Att då ha mage att påstå att processen har varit odemokratisk är för mig en gåta.

Jag respekterar andras åsikter och jag välkomnar en ärlig och rak debatt om överledningen.

Det jag hittills sett av nej sidans retorik och argumentation har inte känts övertygande.

I början skulle Vojmån räddas till varje pris. Det var det bästa fiskevattnet i Vilhelmina, kanske till och med Norrland. Allteftersom förstudien fortskred så ändrades tongångarna till att rädda Vojmån så den kan räddas en gång till med en ny vattendom. Därefter så började trovärdigheten av förstudien material ifrågasättas och nu slutligen är processen odemokratisk.

Man ser tydligt hur strategin ändras under tiden förstudien bedrivits och att nya fakta kommit fram.

Nu är alla rörande ense om att ån inte är så bra som den var i början . Nu ska det fram en ny vattendom och åtgärder i ån.

Det jag väntar med spänning på och som jag hela tiden saknat är nej sidans handlingsplan för restaurering av Vojmån.

Om det blir nej i folkomröstningen, vad kommer att hända då?

Vilka åtgärders ska göras, hur ska vattendomen ändras och hur skall det hela finansieras?

Kan någon från nej sidan redovisa detta så vi har konkreta åtgärder som motförslag till förstudiens slutrapport?

Jag tycker att 5-7 milj. kr årligen till Vilhelmina kommun, 40 milj. kr i investeringsmedel, arbetsillfällen under byggtiden mm kan ge bra fart på Vilhelmina kommun i framtiden. Vad har ni i nej sidan för utvecklingsplan eller ska ån vara som det varit senaste 60 åren; nämligen kraftigt reglerad.

Åke Nilsson (s)Arbetstillfällen

Förstudien Posted on Thu, July 31, 2008 08:11:32

Resonerade en varm dag på stranden om Vojmåfrågan. Ett argument vi då fastnade vid var de arbetstillfällen som projektet skulle ge Vilhelmina. Det har förts fram att de arbetstillfällen som skulle skapas under en “kort” period inte var något viktigt argument. I diskussionen på standen så lyftes det fram att det är få företag som kan lova arbete under så lång period och att arbeten i så stor omfattning en så pass lång period som 7 år skulle vara mycket positivt för Vilhelmina. Gruvepoken var inte så lång om man vill jämföra… Få arbetsgivare kan idag lova så långa perioder av arbete.Folkomröstning

Förstudien Posted on Mon, July 28, 2008 17:53:46

Här kommer vi att debattera och informera om Ja sidans argument för en överledning av Vojmsjöns vattne till Stalon.